Uppgiftsskydd

Med detta meddelande om dataskydd vill vi informera dig om behandlingen av personuppgifter i samband med användningen av vår webbplats.

Ansvarig för denna webbplats är:

TIMBERTEC GMBH

Max-Planck-Straße 15
23701 Eutin

Fon +49 (0) 45 21 76 00-0
Fax +49 (0) 45 21 76 00-40 00
E-post: Info@TimberTec.com

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag. Du kan nå honom eller henne på följande adress:

 

Datenschutzbeauftragter@TimberTec.com

När du besöker vår webbplats behandlar vi följande uppgifter:

 

 • IP-adress för den begärande datorn
 • Datum och tid för hämtningen
 • Typ av webbläsare
 • Språk och version av webbläsarens programvara
 • Operativsystem för den begärande datorn
 • Namnet på den hämtade filen
 • Överförd datavolym
 • Hänvisande URL

 

Ovanstående uppgifter kommer att behandlas av oss för följande ändamål:

 

 • Säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
 • Att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
 • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet.
 •  för andra administrativa ändamål.

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse följer av de ovan angivna uppgiftsinsamlingsändamålen.

 

Efter 7 dagar raderas IP-adressen från alla system. Därefter är det inte längre möjligt att få en personlig referens.

Vi använder de personuppgifter som du aktivt meddelat oss endast för det ändamål som överenskommits i varje enskilt fall och endast i den utsträckning som är nödvändig.
Vi behandlar de ovannämnda uppgifterna för följande ändamål:

 

 • Säkerställa en smidig anslutning av webbplatsen,
 • Att säkerställa en bekväm användning av vår webbplats,
 • Utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet.
 • för andra administrativa ändamål.

 

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO. Vårt legitima intresse följer av de ändamål för datainsamling som anges ovan. I inget fall använder vi de insamlade uppgifterna för att dra slutsatser om din person.

 

 • Behandling av uppgifter för att kontakta oss grundar sig på en prekontraktuell åtgärd i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO. Om ett avtal ingås kan uppgifterna ingå i vårt kundvårdssystem. Uppgifterna kommer inte att behandlas för några andra ändamål.
 • Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att upprätta och genomföra ett anställningsförhållande i enlighet med artikel 88 i DSGVO i förening med § 26 i BDSG. Vid ett positivt beslut kommer personuppgifterna att föras in i vårt personalregister och användas i samband med förfarandet för "personaladministration".
 • Om du uttryckligen har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 p. 1 a DSGVO kommer vi att använda din e-postadress för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev.
 • Om du har registrerat dig hos oss använder vi dina uppgifter för att hantera ditt konto och, i händelse av att en tredje part missbrukar dina uppgifter och registrerar sig på vår webbplats med dessa uppgifter utan din vetskap, som en skyddsåtgärd från vår sida i enlighet med artikel 6.1 första meningen 1 b) i DSGVO.

När du besöker vår webbplats behandlar vi personuppgifter på grundval av följande rättsliga grunder:

 

 • Samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO)
 • för att uppfylla avtal ( 6 § 1 b DSGVO).
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i DSGVO)
 • på grundval av en intresseavvägning ( 6.1 f DSGVO).

 

Vilken rättslig grund vi åberopar i varje enskilt fall framgår av hänvisningen till respektive behandling.

 

Om du ger ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta med verkan för framtiden.

 

Om vi behandlar uppgifter på grundval av en intresseavvägning har du som registrerad rätt att invända mot behandlingen enligt kraven i artikel 21 i DSGVO.

Innehållet på vår webbplats lagras hos följande leverantör:

 

RAIDBOXES

 

Leverantören är RAIDBOXES GmbH, Hafenstr. 32, 48151 Münster (nedan kallad RAIDBOXES) När du besöker vår webbplats samlar RAIDBOXES in olika loggfiler, inklusive din IP-adress.

 

Mer information finns i RAIDBOXES sekretesspolicy: https://raidboxes.io/legal/privacy/.

 

Användningen av RAIDBOXES grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vi har ett legitimt intresse av att vår webbplats presenteras på ett så tillförlitligt sätt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a i DSGVO och § 25.1 i TTDSG, i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalutrustning (t.ex. för fingeravtryck på enheten) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

 

Bearbetning av jobb

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (AVV) för användning av ovannämnda tjänst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen och som säkerställer att denna tjänst endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part för andra ändamål än de som anges nedan.

 

Vi kommer endast att dela din personliga information med tredje part om:

 

 • du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta,
 • utlämnandet är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det finns ingen anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte lämnas ut,
 • om det finns en rättslig skyldighet att lämna ut information, och
 • Detta är lagligt tillåtet och nödvändigt för att hantera avtalsförhållanden med dig.

 

Undantag från denna regel (t.ex. av tredjepartsleverantörer) finns i detta meddelande om dataskydd.

Den registeransvarige överför inte aktivt uppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation. Undantag från denna regel (t.ex. genom tredjepartsleverantörer) finns i detta meddelande om dataskydd.

Vi raderar dina uppgifter när det inte längre finns något behov av att lagra dem. Detta gäller särskilt om uppgifterna behövs för att uppfylla avtalsförpliktelser eller för att bevilja eller avvärja garanti- eller garantianspråk.

Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl inte längre gäller.

Om en användares personuppgifter behandlas är han eller hon en "registrerad person" i den mening som avses i GDPR. Han eller hon har följande rättigheter gentemot oss som personuppgiftsansvarig:

 

 • Rätt till information
 • Rätt till rättelse eller radering
 • Rätt att begränsa behandlingen
 • Rätt till dataportabilitet
 • Rätt att invända mot behandlingen

 

För att utöva de rättigheter som anges, vänligen kontakta dataskyddskontakten på följande adress: Datenschutzbeauftragter@TimberTec.com

Om du har gett oss samtycke till databehandling har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Vänligen skicka återkallandet av samtycket till: DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER@TIMBERTEC.COM

Om du anser att behandlingen av uppgifter om dig strider mot dataskyddsbestämmelserna har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet.

E-POST

Om du skickar ett meddelande till oss via vår e-postadress använder vi de uppgifter du lämnar för att behandla din förfrågan. När det gäller specifika förfrågningar sker databehandlingen för att uppfylla ett avtal eller för att inleda ett avtal. För alla andra förfrågningar på grund av ett legitimt intresse av att svara på din förfrågan.

Ändamål med behandlingen av uppgifter: kommunikation med besökare på webbplatsen.

Rättslig grund: Artikel 6.1 b DSGVO, respektive artikel 6.1 f DSGVO.

 

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 b DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din förfrågan). Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

 

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter baseras på artikel 6.1 b DSGVO om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f DSGVO) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a DSGVO) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller (t.ex. efter att vi har slutfört behandlingen av din begäran). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

När du besöker vår webbplats lagras små textfiler (cookies) på din dator. Vissa cookies raderas efter ditt besök (sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet tills du raderar dem. Detta gör det möjligt att känna igen användaren för att kunna anpassa internetutbudet. Med hjälp av din webbläsare kan du justera användningen av cookies enligt dina önskemål. Under vissa omständigheter kan detta innebära att vår webbplats endast kan användas i begränsad omfattning.

Användningen av cookies grundar sig på en intresseavvägning (nödvändiga cookies) eller på samtycke. Som operatör av vår webbplats har vi ett legitimt intresse av att använda cookies för att säkerställa ett användarvänligt besök.

Syftet med databehandlingen: Att tillhandahålla vår webbplats på ett korrekt och funktionellt sätt.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f i DSGVO.

 

Samtycke med Borlabs cookie

Vår webbplats använder Borlabs Cookie Consent-teknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Leverantören av denna teknik är Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (nedan kallad Borlabs).

När du besöker vår webbplats lagras en Borlabs cookie i din webbläsare, som lagrar de samtycken du har gett eller återkallandet av dessa samtycken. Dessa uppgifter delas inte med Borlabs cookie-leverantör.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller tills du själv raderar Borlabs cookie eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade. Detaljer om databehandling av Borlabs Cookie finns på https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Användningen av Borlabs teknik för samtycke till cookies sker för att erhålla de samtycken som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är Art. 6 para. 1 lit. c DSGVO.

Vi använder Pipedrive på denna webbplats. Leverantören är Pipedrive UK Ltd. med säte på 4 Kingdom Street, Paddington, W2 68D, London, Storbritannien.

Pipedrive är ett webbaserat sälj-CRM som bland annat gör det möjligt för oss att hantera befintliga och potentiella kunder samt kundkontakter. Med hjälp av Pipedrive kan vi registrera, sortera och analysera kundinteraktioner via e-post, sociala medier eller telefon över olika kanaler. De personuppgifter som samlas in på detta sätt kan utvärderas och användas för kommunikation med potentiella kunder eller för marknadsföringsåtgärder (t.ex. utskick av nyhetsbrev). Med Pipedrive kan vi också registrera och utvärdera våra kontakters användarbeteende på vår webbplats.

TimberTec har ett berättigat intresse av en så effektiv kundadministration och kundkommunikation som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har erhållits utförs behandlingen uteslutande i den mån samtycket omfattar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. fingeravtryck på enheten). Ditt samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information finns i Pipedrives integritetspolicy: Pipedrives integritetspolicy.

Uppgifterna lagras i Rackspace datacenter i Europa. Mer information finns här: Pipedrives åtagande att skydda dataöverföringar till EU.


Vi har ingått ett avtal om uppdragsbehandling för användning av ovanstående tjänst. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

På denna webbplats använder vi Hubspot CRM. Leverantören är Hubspot Inc. 25 Street, Cambridge, MA 02141 USA (nedan kallad Hubspot CRM).
Hubspot CRM gör det möjligt för oss att bland annat hantera befintliga och potentiella kunder samt kundkontakter. Med hjälp av Hubspot CRM kan vi samla in, sortera och analysera kundinteraktioner via e-post, sociala medier eller telefon över olika kanaler. De personuppgifter som samlas in på detta sätt kan utvärderas och användas för kommunikation med den potentiella kunden eller för marknadsföringsåtgärder (t.ex. utskick av nyhetsbrev). Med Hubspot CRM kan vi också registrera och analysera användarbeteendet hos våra kontakter på vår webbplats.

Användningen av Hubspot CRM baseras på artikel 6.1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en så effektiv kundhantering och kundkommunikation som möjligt. I den mån ett motsvarande samtycke har erhållits utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Detaljer finns i dataskyddsbestämmelserna för Hubspot: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Dataöverföring till USA baseras på standardavtalsklausulerna från EU-kommissionen. Detaljer finns här: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Orderbehandling
Vi har ingått ett avtal om orderbehandling (AVV) för användningen av den ovan nämnda tjänsten. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket säkerställer att det endast behandlar personuppgifterna för våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallad "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende på grundval av olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, den tid som webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare uppmärksammas inte på att en analys pågår.

Lagring och analys av uppgifterna baseras på art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från missbruk av automatiserad spionering och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) enligt definitionen i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och i Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera beteendet hos webbplatsens besökare. I samband med detta får webbplatsoperatören olika användningsdata, t.ex. sidvisningar, vistelsetid, operativsystem som används och användarens ursprung. Dessa uppgifter sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Dessutom tillåter Google Analytics oss att bland annat registrera dina mus- och scrollrörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datauppsättningarna och använder maskininlärningsteknik i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteendet (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke enligt art. 6 para. 1 lit. a DSGVO och § 25 para. 1 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Vi använder Microsoft Teams. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. För mer information om databehandling, se Microsoft Teams sekretesspolicy: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Youtube

Vi använder YouTube-videor på vår webbplats. Operatören av motsvarande plugins är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

När du besöker en sida med YouTube-pluginet upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Youtube får information om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt Youtubekonto kan Youtube tilldela ditt surfbeteende till dig personligen. Du kan förhindra detta genom att först logga ut från ditt Youtube-konto.

När en YouTube-video startas använder leverantören cookies som samlar in information om användarens beteende.

Du kan få mer information om Youtubes användning av data, inställningar och invändningsmöjligheter här:: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/YOUTUBE/TOPIC/2803240?HL=EN&REF_TOPIC=6151248

Ändamål med databehandlingen: Integrering av videoinnehåll.

Rättslig grund: Art. 6.1 a DSGVO tillsammans med. Artikel 49.1a i DSGVO

 

Integreringen av videoinnehåll på Youtube aktiveras med två klick. Du måste därför godkänna den databehandling som beskrivs här innan en video kan spelas upp. Om du vägrar detta kommer videoinnehållet inte att vara tillgängligt för dig.

LinkedIn

Denna webbplats använder delar av LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång en sida på denna webbplats som innehåller element från LinkedIn öppnas, upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn-knappen "Rekommendera" och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, är det möjligt för LinkedIn att associera ditt besök på denna webbplats med dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur de används av LinkedIn.

I den mån samtycke har erhållits används den ovan nämnda tjänsten på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst. Om inget samtycke har inhämtats, baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av att uppnå största möjliga synlighet i sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

För mer information, se LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Detta meddelande om dataskydd uppdateras regelbundet vid behov. Den aktuella versionen finns på vår webbplats.

För att uppfylla våra informationsskyldigheter enligt artiklarna 12 och 13 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i samband med din ansökan, anger vi nedan vår information om dataskydd.

1. Ansvaret för insamling och behandling av uppgifter.

Den ansvariga personen enligt dataskyddslagen är

TimberTec GmbH, Max-Planck-Strasse 15, 23071 Eutin

representeras av ledningen enligt avtrycket

Telefon +49 452176000

info@TimberTec.com

2. rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i allmänhet artikel 88 i den tyska dataskyddsförordningen (DSGVO) i förening med § 26 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG) och det därav följande anställningsavtalet enligt artikel 6.1 b i DSGVO och efterlevnad av lagstadgade bestämmelser enligt artikel 6.1 c i DSGVO, till exempel den allmänna lagen om likabehandling (AGG). Införandet i poolen av sökande och den därmed sammanhängande överföringen av uppgifter inom företagsgruppen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO.

3. omfattningen av insamling och behandling av uppgifter

De personuppgifter som vi får från dig antingen direkt via vårt ansökningssystem "Teamtailor", via e-post eller via sociala medier, en rekryteringsbyrå eller en direkt kontakt med vår organisation i form av din ansökan, ditt CV eller andra dokument kommer uteslutande att behandlas för ändamål inom ramen för ansöknings-/rekryteringsprocessen.

Dessa syften är vanligen:

 • Inledande, upprättande och/eller genomförande av ett anställningsförhållande till följd av ett ansökningsförfarande som genomförts på ditt initiativ eller annonsering av en tjänst.
 • Tillträde till vår talangpool.

Dina uppgifter kommer att behandlas i vårt databehandlingssystem i syfte att inleda och/eller genomföra ett anställningsförhållande. De uppgifter som samlas in är i regel följande:

 • Förnamn/efternamn
 • Titel
 • Adress
 • Födelsedatum
 • Genus
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Tidigaste datum för inresa
 • (valfritt) bilder och videor
 • (frivilligt) information från Facebook-, LinkedIn- och Xing-konton eller andra sociala medier som du tillhandahåller.
 • Svar på frågor som ställs under rekryteringsprocessen
 • Utbildningar
 • Kvalifikationshandlingar

Vi kommer också att beakta alla personuppgifter som du lämnar i samband med din ansökan. Vänligen lämna inte känsliga uppgifter om till exempel religion, ras, politiska åsikter, fackföreningstillhörighet, sexuell läggning eller hälsa till oss. Vi får inte behandla denna typ av uppgifter. Om vi får sådana uppgifter kan det hända att vi inte kan behandla din ansökan vidare. I så fall raderas dina uppgifter automatiskt efter 90 dagar.

4. varaktighet för lagring och radering av uppgifter

 • Vid avslag under minst tre och högst sex månader efter det att det särskilda rekryteringsförfarandet har avslutats. Lagringen tjänar framför allt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna fortfarande kommer att behövas i det ovannämnda fallet efter det att tidsfristen har löpt ut, kommer uppgifterna att raderas först när syftet med lagringen av uppgifterna inte längre föreligger.
 • Om du har gett ditt samtycke till att senare bli kontaktad för att få information om intressanta tjänster inom koncernen (inkluderas i vår talangpool) kommer vi att lagra och använda dina uppgifter i upp till 12 månader. Införandet i talangpoolen är frivilligt och ditt avslag påverkar inte bedömningen av din ansökan.
 • Vid rekrytering gäller våra lagringsperioder för anställda.

5. Utlämnande av personuppgifter till tredje part.

HR-anställda, rekryteringsspecialister, personalansvariga och chefer hos TimberTec GmbH kan behandla dina personuppgifter som en del av ansökningsprocessen.

Frivilligt deltagande i talangpoolen innebär att HR-anställda, rekryteringsspecialister, personalansvariga och chefer på TimberTec GmbH kan behandla dina personuppgifter inom företagsgruppen som består av Iptor Supply Chain Systems AB Group med t.ex. Iptor SE, TimberTec GmbH och SRS Group GmbH som en del av ansökningsprocessen.

Dessutom kan vi lämna ut användarnas personuppgifter till följande enheter:

 • Våra entreprenörer och underentreprenörer som agerar som våra bearbetare och underbehandlare i enlighet med våra instruktioner för tillhandahållandet av tjänsten.
 • myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottsligt eller olämpligt beteende.
 • Myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om detta krävs av oss enligt lag eller officiella order.

För att säkerställa att dataskyddslagarna följs har vi ingått avtal om orderbehandling med våra entreprenörer och ser därmed till att du också kan utöva dina rättigheter gentemot dem.

Vi arbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden: Vi arbetar med följande parter: Leverantörer av system för sökning av sökande/system för hantering av ansökningar, server- och värdföretag, e-postreferensföretag, videobearbetningsföretag, företag som samlar in information, företag som tillhandahåller analystjänster och andra företag i samband med tillhandahållandet av tjänsten.

Vi kommer aldrig att dela din personliga information utanför Iptor Supply Chain Systems AB-koncernen. Ett undantag från detta är om du samtycker till att vi får inhämta personliga referenser om dig. I detta fall får vi relevanta kontaktuppgifter direkt från dig. Vi kommer endast att fråga din kontaktperson om tidigare anställningsperioder. Inga känsliga uppgifter kommer att diskuteras.

6. lagringsplats.

Dina personuppgifter som du får i samband med ansökningsprocessen kommer att lagras och behandlas inom EU/EES eller i ett tredjeland som Europeiska kommissionen anser har en adekvat skyddsnivå.

7. den registrerades rättigheter

Du har rätt till information om de personuppgifter som vi behandlar om dig i enlighet med artikel 15 i DSGVO. Vid en begäran om information som inte är skriftlig ber vi om förståelse för att vi då kan komma att kräva bevis från dig som styrker att du är den person du påstår dig vara. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som behandlas. För ytterligare begärda kopior har vi rätt att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna för en sådan begäran.

Du har rätt till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i den mån du har rätt till detta enligt artikel 16, 17 och 18 i DSGVO.

Du har rätt att invända mot behandling inom ramen för de rättsliga kraven. I synnerhet har du rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter i samband med lagring i talangpoolen i enlighet med artikel 21.1 och 21.2 i DSGVO.

Under vissa omständigheter har du rätt till dataportabilitet, dvs. du kan begära att få dina personuppgifter och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta inte påverkar andras rättigheter och friheter.

Dessutom har du rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

8. kontakt

För att utöva dina rättigheter, för frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta vår.

Dataskyddsombud. Du kan nå honom eller henne på följande adress: datenschutzbeauftragter@TimberTec.com

För att kontakta oss angående ansökningsprocessen, vänligen använd följande kontaktuppgifter:

TimberTec GmbH, Max-Planck-Str. 15, 23701 Eutin

Telefon +49 452176000 marek.orthmann@timbertec.com